CCD Vaslui
STATUTUL JURIDIC

Casa Corpului Didactic a judeţului Vaslui a luat fiinţă în anul 1972, în baza art. 251 din Statutul personalului didactic, ediţia 1969, care stipula: „Ministerul Învăţământului este autorizat ca, împreună cu Comitetele executive ale Consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, să înfiinţeze în fiecare judeţ Casa Corpului Didactic”. În adresele Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei de reînfiinţare (după desfiinţarea lor abuzivă din 1986), cu nr. 9867/1970, nr. 150068/1990, nr. 41129/1991 – Casa Corpului Didactic este definită ca „o instituţie de perfecţionare psihopedagogică, metodică, ştiinţifică, cultural-educativă, de informare documentară pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar”.

       În Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei Corpului Didactic, aprobat de Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului nr. 5554/07.10.2011, la capitolul I „Dispoziţii generale”, se prevede:

 • Casa Corpului Didactic este unitate conexă a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, care funcţionează în fiecare judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, în baza prevederilor art. 99 alin. 1 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011;
 • Casa Corpului Didactic este instituţie cu personalitate juridică, cu sediu, patrimoniu, siglă şi sigiliu proprii, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

În Vaslui, Casa Corpului Didactic are sediul în strada Ştefan cel Mare, nr. 37, cod poștal 730178.

Pe plan local, activitatea Casei Corpului Didactic este coordonată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean, conform prevederilor art. 95 alin. (1) lit. h) și ale art. 99 alin. (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011.

MISIUNEA

Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, asigură cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei.

Casa Corpului Didactic are ca obiectiv principal formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin programe de formare continuă, activităţi cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (1) și (4) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011.

VIZIUNEA

Casa Corpului Didactic Vaslui este un centru activ de resurse orientat spre formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar şi a managerilor educaţionali din învăţământul preuniversitar din judeţul Vaslui. Prin diversitatea activităţilor desfăşurate, Casa Corpului Didactic Vaslui se constituie într-un real spaţiu al integrării învăţământului preuniversitar vasluian în contextul european al educaţiei.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

Structura Casei Corpului Didactic Vaslui cuprinde :

a) Conducerea.

b) Compartimentul resurse, informare, documentare şi consultanţă cu urmatoarele compartimente: Programe, Bibliotecă, Informatizare, Editură, Proiecte.

c) Compartimentele: financiar/administrativ/secretariat.

  ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

Prin compartimentele: Programe, Bibliotecă, Informatizare, Editură, Parteneriate, Casa Corpului Didactic Vaslui se preocupă de:

a) organizarea/găzduirea unor programe de formare şi dezvoltare profesională oferite de furnizorii de formare acreditaţi;

b) elaborarea şi propunerea spre acreditare de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a unor programe de formare continuă, pe baza unei oferte care raspunde exigenţelor actuale de pregatire continuă, derivate din problematica reformei curriculare, şi care ţine cont de nevoile individuale de dezvoltare profesională exprimate de personalul din învăţământul preuniversitar;

c) constituirea de cataloage cu oferte de programe de formare continuă/buletine informative, comunicarea ofertelor şi receptarea înscrierilor pe canale organizatoric eficiente;

d) organizarea de activitati metodice destinate responsabililor cu formarea continuă, consiliere în vederea gestionării formarii continue la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a asigurării accesului cadrelor didactice la programe de formare continuă;

e) organizarea de activităţi metodico-ştiinţifice, sesiuni de comunicări, simpozioane, colocvii, activităţi culturale şi artistice etc.;

f) activitatea de informare şi documentare pentru personalul din învăţământul preuniversitar;

g) gestionarea fondului de carte şi a resurselor educaţionale;

h) organizarea de activităţi metodice destinate bibliotecarilor/responsabililor centrelor de documentare şi informare;

i) organizarea de expoziţii permanente de carte, manuale, prezentări şi lansări de carte/lucrări de specialitate, mese rotunde, întâlniri tematice cu scriitori, artiţti, oameni de ştiinţă;

j) organizarea de activităţi cultural-artistice şi de loisir;

k) îndrumarea metodologică pentru responsabilii Centrelor de Documentare şi Informare, pentru bibliotecarii din unităţile şcolare din judeţ;

l) crearea şi administrarea site-urilor educaţionale;

m) identifică surse de finanţare prin proiecte locale, regionale, naţionale şi internaţionale, care au ca scop formarea continuă a personalului didactic şi promovarea inovaţiei în educaţie;

n) elaborează propuneri de proiecte pentru accesarea surselor de finanţare;

o) încaseaza şi gestionează fondurile obţinute din cursuri contra cost, editură, tipografie, librărie, sponsorizări etc..

 

Orientările strategice ale Casei Corpului Didactic Vaslui promovează o politică educaţională la nivelul judeţului Vaslui care să asigure continuitatea şi coerenţa reformelor din domeniul educației, la nivel cu standardele profesionale şi de calitate, cu politicile şi strategiile naţionale, corelarea politicii naţionale cu cea locală şi cu specificul judeţului, compatibilizarea cu sistemul de educaţie european.

Preocupările privind calitatea învăţământului constituie premize pentru asigurarea şi desfăşurarea eficientă în condiţii optime a procesului de formare continuă şi de dezvoltare profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelare cu modernizarea sistemului educaţional şi dezvoltarea sa durabilă ca un proces logic.

Pentru programele acreditate prin CNFP/DFCPÎP/DFC şi livrate de Casa Corpului Didactic Vaslui si de alţi furnizori de formare au fost încheiate acorduri de parteneriat cu instituții educaționale de renume: ISE/Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Institutul Intercultural Timișoara, Fundaţia EOS Timişoara, Fundaţia EURO ED Iaşi, Asociaţia EGOMUNDI Călăraşi, INFOEDUCAŢIA Iaşi, Asociaţia Alternative Sociale Iaşi, Asociatia Tinerii pentru Viitor, Asociaţia Culturală Europea Vaslui, CPECA (Centrul Antidrog) Vaslui, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi" Iaşi, Universitatea Transilvania din Braşov, ARACIP, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, cu casele corpului didactic din Iaşi, Suceava, Botoșani, Argeș, Arad, Bacău, Galaţi, Sibiu etc.

Casa Corpului Didactic Vaslui vine în întâmpinarea nevoilor de formare continuă şi de dezvoltare profesională a cadrelor didactice cu programe de formare acreditate pe o tematică variată și cu o listă impresionantă de formatori foarte bine pregătiți.

CCD Vaslui a fost beneficiarul a 2 mari proiecte în anul școlar 2014-2015:

 • Proiect POSDRU/157/1.3/S/137974 „Competitivitate şi calitate în cariera didactică”, parteneri Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Casa Corpului Didactic Argeş, Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad, prin 3 programe de formare: Elemente de didactică aplicată şi predare integrate în învăţământul preşcolar şi primar, Metode active de predare-învăţare-evaluare adaptate ISCED 0-1, Metode şi procedee specifice de lucru cu copiii cu CES integraţi în şcolile de masă, furnizor de formare CCD Vaslui şi un program externalizat în parteneriat cu Asociaţia EGOMUNDI Călăraşi Predarea valorilor naționale şi europene în învățământul preşcolar şi primar;
 • Proiect POSDRU/154/1.1/G/135777 „De la mic la mare către mediul antreprenorial”, parteneri Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Asociaţia EGOMUNDI Călăraşi.

      În Proiectul „Wellbeing and Inclusion for New Educational Resources”, beneficiar Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Casa Corpului Didactic Vaslui este partener asociat alături de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui, Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui, Asociatia pentru Tineret „Emil Racoviţă 2000” Vaslui, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 15 Vaslui, Şcoala Gimnazială „Manolache Costache Epureanu” Bârlad.

EDITURA Casei Corpului Didactic Vaslui continuă să promoveze iniţiativele şi experienţele didactice valoroase ale personalului didactic şi didactic auxiliar prin diverse publicaţii ale acestora, cărţi cu ISBN, reviste cu ISSN, ghiduri metodice, publicaţii electronice şi programe software cu ISBN. Toate publicațiile editate de Editura Casei Corpului Didactic Vaslui sunt prezentate în cadrul „Salonului creativităţii didactice” ca o recunoaştere a activităţii ştiinţifice, metodice şi culturale desfăşurate de cadrele didactice din judeţul Vaslui.

Asigurarea accesului la informaţie şi la sursele de documentare pentru cadrele didactice interesate, comunicarea şi informarea permanentă a acestora, organizarea activităţilor metodico-ştiinţifice şi cultural-artistice ale CCD Vaslui: prezentare de materiale didactice, expoziţii tematice, lansări de carte, Ziua Educaţiei, schimburi de experienţă, materiale de prezentare şi de popularizare a activităţii şi imaginii CCD Vaslui, cercul pedagogic al bibliotecarilor școlari şi CDI, cercurile pedagogice pe discipline, ca şi alte manifestări şi activităţi stau în centrul activităţii Bibliotecii CCD Vaslui, a profesorilor-metodişti şi a instituţiei pe tot parcursul anului şcolar.

     În zonele Bârlad, Huşi, respectiv în zona Negreşti își desfasoară activitatea FILIALELE Casei Corpului Didactic Vaslui, coordonate de profesori-metodişti, cu locaţia la: Colegiul Naţional „Gheorghe Roșca Codreanu" Bârlad, la Colegiul Național „Cuza Vodă” Huşi, respectiv la Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga" Negreşti.

Casa Corpului Didactic monitorizează activitatea celor 36 de Centre de Documentare şi Informare din judeţ, în fiecare CDI existând un responsabil care organizează activităţi specifice şcolii sau unităţilor şcolare din zona respectivă, conform legislaţiei şi reglementărilor în vigoare, având ca rezultat desfaşurarea unor activităţi metodico-ştiinţifice, culturale şi artistice, simpozioane, prezentări/lansări de carte, parteneriate etc.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor de documentare şi informare (OMECTS nr. 5556/7.10.2011), Casa Corpului Didactic Vaslui are rol de coordonator metodologic al activităţii din CDI–uri şi a profesorilor documentarişti, punând la dispoziţia elevilor şi cadrelor didactice toate informaţiile necesare desfăşurării procesului instructiv–educativ şi de asemenea pentru lărgirea orizontului cultural.

Casa Corpului Didactic Vaslui dispune de o bază materială bogată și o dotare cu echipamente moderne și performante utilizate în toate activitățile: 35 calculatoare, 52 laptop-uri, 2 servere, 3 LCD, 8 videoproiectoare, 2 camere video, 5 copiatoare, 1 laminator, 320 CD-uri soft educational, 26694 volume de carte, 10 imprimante, 4 aparate foto digitale, 1 sistem proiecţie multimedia , 4 table interactive, 1 pianina, 3 flipchart-uri, 3 scanere.

 

Contact

  • Stefan cel Mare nr. 37, Vaslui,
   Vaslui, România
  • tel: 0235-317279
   fax: 0335-419048
  • ccdvs@yahoo.com
  • Contact director: tel. 0751471430
   e-mail: dirccdvs@yahoo.com

Contact

 • str. Ștefan cel Mare, nr. 37
  Vaslui, România
 • tel: 0235-317279
  fax: 0335-419048
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Contact director: tel. 0751471430
  e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Link-uri utile

Ministerul Educaţiei
http://www.edu.ro
ME - Formarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
https://www.edu.ro/formare-continua
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui
http://isj.vs.edu.ro
Platforma e-learning a Casei Corpului Didactic Vaslui
http://e-learning.ccdvaslui.ro/platforma

 

Mai multe...

Program CCD VASLUI

 Adresa:
Str. Stefan cel Mare, nr. 37
Vaslui, România
Program:
Luni - Joi: 8.00 - 16.30
Vineri: 8.00 - 14.00
Eliberare documente:
Marţi - Joi: 9.00-13.00
Scroll to top